Bibliografia i przypisy

Skrót łaciński Rozwinięcie skrótu łacińskiego Skrót polski Rozwinięcie skrótu polskiego, znaczenie
ibid. lub ib. ibidem tamże lub jw. jak wyżej
loc.cit. lub l.c. loco citato miejsce cytowane
passim passim tu i ówdzie, wszędzie
op.cit. opus citatum lub opere citato dz. cyt. dzieło cytowane lub w dziele cytowanym
ed.cit. edito cytata wyd. cyt. wydanie cytowane
id. idem tenże/tegoż tenże/tegoż
ead. eadem taż/tejże taż/tejże
v. vide zob. zobacz/patrz
cf confer por. porównaj
(sic) lub (sic!) sic tak (właśnie)
vol. volumen wol. wolumin
et al. etc. et alli et cetera i in. i inne
s.l. sine loco b.m. (m. w. n.) bez miejsca (miejsce wydania nieznane)
s.n. sine nomine b.w. bez wydawcy

Inne ciekawostki i przydasie